போலந்திலுள்ள ட்ராக்டர் போட்டி
2023-08-28 10:37:56

அமோக அறுவடையைக் கொண்டாடும் வகையில், ஆகஸ்ட் 27ஆம் நாள், போலந்தில் ட்ராக்டர் போட்டி ஒன்று நடைபெற்றது.