நெல் அறுவடை
2023-08-29 10:36:47

சீனாவின் குய்சோ மாநிலத்தில் விவசாயிகள் நெல் அறுவடையை வரவேற்றுள்ளனர்.