நட்சத்திரம் தொட முடிகின்ற அழகான காட்சி
2023-08-29 10:35:07

சீனாவின் சின் காய்-திபெத் பீடபூமியில் மிளிர்க்கிற நட்சத்திரங்களைத் தொட்ட முடிகின்ற கண்கொள்ளா காட்சி