அத்திப் பழம் அறுவடை
2023-08-29 10:38:22

ஆப்கானிஸ்தானில் விவசாயிகள் அறுவடை செய்த அத்திப் பழங்களைக் காயவைத்துள்ளனர்.