மிளகாய் தயாரிப்பு
2023-08-31 10:21:17

சீனாவின் சுங் சிங் மாநகரிலுள்ள மிளகாய் தயாரிப்பு தொழில் பூங்காவில் பணியாளர்கள் மிளகாய் தயாரிப்பில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டுள்ள காட்சி.