உயர் மட்டத்திலுள்ள சீனாவின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தொகை
2023-09-07 15:08:39

சீனச் சுங்கத் துறை தலைமைப் பணியகம் 7ஆம் நாள் வெளியிட்ட செய்தியின் படி, இவ்வாண்டின் முதல் 8 மாதங்களில், சீனாவின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தொகை, 27 இலட்சத்து 8 ஆயிரம் கோடி யுவானாகும். இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 0.1 விழுக்காடு குறைவாகும். இருப்பினும், இது, வரலாற்றில் உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கின்றது. இதில் ஏற்றுமதித் தொகை, 15 இலட்சத்து 47 ஆயிரம் கோடி யுவானை எட்டி, கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 0.8 விழுக்காடு அதிகமாகும். இறக்குமதி தொகை, 11 இலட்சத்து 61 ஆயிரம் கோடி யுவானாகும். இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 1.3 விழுக்காடு குறைவாகும்.