வானவில்லுடன் அழகிய அருவி
2024-01-11 10:25:51

ஹுக்கோ அருவியில் உருவாகிய பனிக்கட்டி அடுக்குகள் வானவில்லுடன் கண்கொள்ளா காட்சி அளிக்கிறது. இடம்: ஹுக்கோ அருவி, லின் ஃபன் நகர், சீனா

படம்:VCG