மலை போன்ற களிமண் பாறைகள்
2024-01-19 09:40:16

உலகின் இயற்கை மரபுச் செல்வமான களிமண் பாறைகள், மலைகள் போன்று, வித்தியாசமான தோற்றமளிக்கிறது. இடம்: யுவான் மோ வட்டம், யுன்னான் மாநிலம், சீனா

படம்: VCG