இயற்கையான பறவை சிற்பி
2024-01-24 10:00:56

இந்த பறவை புல் உள்ளிட்ட பொருட்களைக் கொண்டு, மரத்தில் அழகிய கூட்டைக் கட்டிக் கொண்டிருக்கிறது. இயற்கையில் வாழும் சிற்பி இது தானே.

படம்:VCG