தேயிலைத் தோட்டத்தில் உருகும் பனி
2024-01-29 10:08:56

தேயிலைத் தோட்டத்தில் வெப்ப உயர்வுடன் பனி உருகி வருகிறது. உருகிய பனிநீர், தோட்டத்திலுள்ள பூச்சிகளை ஒழிக்கும் அதே வேளையில் தேயிலை மரங்களின் வளர்ப்புக்கும் துணை புரியும்.

படம்:VCG