குளிர்காலத்தில் பூக்கும் பிளம் மலர்கள்
2024-02-04 10:30:24

பூத்துக் குலுங்கும் பிளம் மலர்கள் குளிர்காலத்துக்கு எழில் ஊட்டுவதாக அமைகின்றன. வசந்த விழா விரைவில் வரவுள்ளது இல்லையா?

படம்: VCG