வட சீனாவில் வெண்ணுரை பனிப்படிவு காட்சி
2024-02-05 10:00:33

வட சீனாவின் ஜி லின் மாநிலத்தில் தற்போது வெண்ணுரை பனிப்படிவு காட்சி(Rime)இயற்கை அழகை வெளிக்காட்டி, சொர்க்கம் போன்று தோற்றமளிக்கிறது.

படம்:VCG