ஷிட்சாங்கில் பயணம் என்னும் காணொளி
2024-02-05 11:02:29

உப்பு வயல், சிவப்பு மான், பீடபூமி மேய்ச்சல் நிலம், ஓவியம் அலுவலகம்…ஷிட்சாங் பயணத்தில் அவர்களது சிறப்பான கதைகளை இக்காணொளியின் மூலம் அறிந்து கொள்வோம்.