விலங்குகளுக்கான சிறப்பு புத்தாண்டு விருந்து
2024-02-08 09:42:56

வசந்த விழாவையொட்டி விலங்கியல் பூங்காவில் வாழும் காட்டு விலங்குகளுக்குச் சிறப்பு விழா விருந்து வழங்கப்பட்டது. இடம்:குவேன் மின் நகர், சீனா

படம்:VCG