காட்டில் அழகிய பனிக் காட்சி
2024-02-18 09:38:38

சீனாவின் சிச்சுவான் மாநிலத்தின் ஆ பா என்ற திபெத் மற்றும் ஜியாங் இனத் தன்னாட்சிச் சோவில் அமைந்துள்ள மியாலோ காட்சித் தலக் காட்டில் இயற்கையின் ஓவியத்தைக் கண்டுரசியுங்கள்~

படம்:VCG