வசந்தகாலம் முன்கூட்டியே வந்தது
2024-02-19 09:28:55

இவ்வாண்டின் வசந்தகாலம் ஹுவாங் ஷி நகரில் முன்னதாகவே தொடங்கியுள்ளது. இயற்கை புத்துயிர் பெறும் காட்சியைக் கண்டுரசியுங்கள்.

படம்:VCG