டன் ஷியா புவியமைப்புப் பகுதியைக் கடந்த தேசிய நெடுஞ்சாலை
2024-02-20 09:34:11

நீங்கள் பார்ப்பது, டன் ஷியா புவியமைப்பு. இயற்கையின் அதிசயம் என அழைக்கப்பட்ட டன் ஷியா புவியமைப்பு, சீனாவின் பல இடங்களில் அமைந்துள்ளது.

படம்:VCG