ஷாங்காயில் பூக்கும் துலிப் மலர்களின் வருகை
2024-02-27 10:29:59

ஷாங்காய் மாநகரில் துலிப் மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் காட்சி உங்களுக்காக~ குறுகிய வசந்தகாலத்தில் பூக்கும் துலிப் மலர்கள் பயணிகளை ஈர்த்துள்ளன.

படம்: VCG