உலக பூமி தினம்
2024-04-22 10:42:34

இன்று உலகின் 55வது பூமி தினம். அழகிய இயற்கையுடன் நல்லிணக்கமாக வாழ்வோம். நமது பூமியைப் பாதுகாப்போம்!

படம்:VCG