விலங்கியல் பூங்காவில் பிரபலமாகிய கேபிபாரா
2024-04-22 10:44:34

பெய்ஜிங் வன விலங்குகள் பூங்காவில் பிரபலமாகிய கேபிபாராவுடன் விளையாடிய பயணிகள்~ மகிழ்ச்சி தரும் அதன் தோற்றம் மக்களிடயையே வரவேற்கப்படுகிறது.

படம்:VCG