சூரியன் மறைவின் போது அற்புதக் காட்சி
2024-04-29 09:51:47

சூரியன் மறையும் நேரத்தில் தோன்றிய மேகங்கள், மலை மற்றும் மாவட்டத்தின் காட்சி, ஓர் அற்புதமான ஓவியத்தை உருவாக்கியுள்ளன. இடம்: ட்சிங் டாவ் மாவட்டம், சீனா

படம்:VCG