வேளாண் துறையில் பங்காற்றிய நவீன தொழில் நுட்பம்
2024-05-09 16:28:03

அண்மையில் சீனாவின் அன் ஹுய் மாகாணத்தின் போ ச்சோ நகரில் விவசாயிகள் நவீன தொழில் நுட்ப கொண்ட இயந்திரத்தின் மூலம் வேளாண் வேலை செய்கின்றனர்.