சின்ஜியாங்கில் துருவ ஒளி
2024-05-15 10:41:03

அண்மையில் சீனாவின் சின்ஜியாங் உய்கூர் தன்னாட்சி பிரதேசத்தின் அல்டே நகரில் காணப்பட்ட துருவ ஒளி காட்சி உங்களுக்காக~ கோடைக்காலத்தின் போது இவ்விடத்தில் 18 மணி நேரம் பகலுக்குப் புகழ் பெற்றது.

படம்:VCG