தை பைய் நகரில் மோட்டார் வரிசை
2024-05-23 09:32:11

சீனாவின் தைவான் மாநிலத்தின் தைபெய் நகரில் பச்சை விளக்கிற்குக் காத்திருந்த மோட்டார் வரிசை காட்சி.

படம்:VCG