அழகிய வண்ணத்துப்பூச்சி பள்ளத்தாக்கு
2024-05-23 09:30:39

பல்லாயிரம் ஆண்டுகளில் இயற்கையாக உருவாகிய வியக்கத்தக்க காட்சி உங்களுக்காக~  இடம்: வண்ணத்துப்பூச்சி பள்ளத்தாக்கு, யன் அன் நகர், ஷன் ஷி மாநிலம், சீனா

படம்:VCG