சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வரும் கோதுமை அறுவடை
2024-05-24 09:43:27

சீனாவில் கோதுமை அறுவடை செய்யும் பணி சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இடம்:லின் யீ நகர், ஷன்தொங் மாநிலம்

படம்: VCG