மகிழ்ச்சியாக விளையாட்டிய செங்தலைக் கொக்குகள்
2024-05-28 10:05:55

சீனாவின் ஹெய்லூங்ஜியாங் மாநிலத்தின் டாச்சிங் நகரிலுள்ள பாதுகாப்பு மண்டலத்தில், தேசிய முதல் நிலை பாதுகாப்பு விளங்கான காட்டுச் செங்தலைக் கொக்குகள் மகிழ்ச்சியாக விளையாட்டிய காட்சிகள்!