கோதுமை அறுவடை காலம்
2024-05-29 09:41:11

வெயிலில் விவசாயிகள் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்தி, கோதுமை அறுவடையில் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்த காட்சி~~ இடம்: ஷா ஷி வட்டம், டை சாங் நகர், சீனா

படம்:VCG