ஸ்மார்ட் வேளாண்மை
2024-06-04 10:39:46

இது, ஜியாங்சூ மாநிலத்தில் உள்ள நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பத்தில் இயங்கும் பசுமைக்கூடாரம். எதிர்காலத்தில், ஸ்மார்ட் வேளாண்மை தொழில் நுட்பத்தின் மையப் பகுதியாக அது மாறும்.