உணவுகளுக்காகச் சண்டையிட்ட பறவைகள்
2024-06-07 09:55:25

உணவுகளைக் கைப்பற்றும் விதம், இரண்டு பறவைகள் தீவிரமாகச் சண்டையிட்டுக் கொள்ளும் காட்சி~

படம்:VCG