பொருள் சாரா பண்பாட்டு மரபுச் செல்வக் கலை—டா டியே ஹுவா
2024-06-11 10:24:16

இரும்புத் தீப்பொறி மலர்கள் விளையாட்டு(சீன மொழியில் டா டியே ஹுவா), பொருள் சாரா பண்பாட்டு மரபுச் செல்வங்களில் புகழ் பெற்ற ஒன்றாகும். இப்பிரமாண்டமான காட்சி உங்களுக்காக~

படம்:VCG