குழந்தைகளின் நீர் விளையாடு
2024-06-19 09:23:08

ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் நான்ஜிங் நகரில் அதிக வெப்பநிலை நிலவுவதால், குழந்தைகள் நீரில் விளையாடி குளிர்ச்சியை அனுபவிக்கின்றனர்.