மான் வளர்ப்பில் விவசாயிகள்
2024-06-27 15:11:51

சுமார் 100 மான்களை வளர்த்து வரும் விவசாய தம்பதி, ஆண்டுக்கு 1 இலட்சத்துக்கும் மேல் யுவான் வருமானம் ஈட்டி வருகின்றனர்.

படம்:VCG