ஜேட் போன்ற ஏரி
2024-06-27 15:14:52

சீனாவின் சிங் ஹாய் மாநிலத்தின் ஹாய் ஷி மங்கோலிய மற்றும் சாங் இனத் தன்னாட்சி ச்சோவில் அமைந்துள்ள ஃபெய் சுய் என்ற ஏரி, உவர் நீர் காரணமாக, ஜேட் போல, அழகாக பச்சை நிறத்தில் தோற்றமளிக்கிறது.

படம்:VCG