பெய்ஜிங்கின் சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வணிகக் கட்டுமானம்
2024-06-28 10:13:36

பெய்ஜிங்கிலுள்ள மத்திய வணிகப் பகுதியில் புதிய கட்டிடங்களின் கட்டுமானப் பணி சுறுசுறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

படம்:VCG