மோட்டார் பண்பாட்டுப் பூங்கா
2024-07-02 09:39:31

மோட்டார் பண்பாட்டைத் தலைப்பாகக் கொண்ட இப்பூங்காவில் மோட்டார் சுவர், பயிற்சி தலம், காப்பியகம் முதலியவை, பொது மக்களுக்குச் சேவை வழங்குகின்றன.

படம்:VCG