குய் ஜோ மாநிலத்திலுள்ள கால்நடை சந்தை
2024-07-03 09:43:55

குய் ஜோ மாநிலத்தின் ஜியேன் ஷி நன் பூ யீ இனம் மற்றும் மியோ இனத் தன்னாட்சி ச்சோவின் ஒரு கால்நடை சந்தையில் விற்பனை சுறுசுறுப்பாக நடைபெறுகிறது.

படம்:VCG