சுறுசுறுப்பான இரவுச் சந்தை
2024-07-04 10:01:23

கோடைக்கால இரவில் குடி மக்கள் விறுவிறுப்பான இரவுச் சந்தையில் உலா சென்று மகிழ்ந்தனர். சிற்றுண்டிகள், பொம்மைகள், விளையாட்டு முதலிவை இங்கு கிடைக்கும்.

படம்:VCG