மோ ஷி பூங்கா
2024-07-05 14:51:44

சிச்சுவான் மாநிலத்தில் உள்ள மோ ஷி பூங்காவில் காணப்படும் தனித்தன்மையுடைய நிலவமைப்பின் காரணமாகக் காணப்படும் ஓவியம் போன்ற இயற்கைக் காட்சி.