ஒளிமின்னழுத்திய உற்பத்தி
2024-07-05 14:53:12

கான்சூ மாநிலத்தின் ஜியூ சுவன் நகரில், ஒளிமின்னழுத்த உற்பத்திப் பணி மேற்கொள்ளப்படும் காட்சி.