வயது வந்தோருக்கான விழா
2021-01-12 17:06:52

வயது வந்தோருக்கான விழா_fororder_VCG111313526174

ஜனவரி 11-ஆம் நாள், ஜப்பானின் கவசாகி மாநகரில், வயது வந்தோருக்கான விழாவில், இளம் பெண்கள் ஜப்பானின் பாரம்பரிய ஆடைகளை அணிந்துகொண்ட சிறப்பான கொண்டாட்டக் காட்சிகள்.

வயது வந்தோருக்கான விழா_fororder_VCG111313526226

வயது வந்தோருக்கான விழா_fororder_VCG31N1295717820

வயது வந்தோருக்கான விழா_fororder_VCG111313544329

ஜனவரி 11-ஆம் நாள், ஜப்பானின் கவசாகி மாநகரில், வயது வந்தோருக்கான விழாவில், இளம் பெண்கள் ஜப்பானின் பாரம்பரிய ஆடைகளை அணிந்துகொண்ட சிறப்பான கொண்டாட்டக் காட்சிகள்.

மேலும்