பனிப் படிகள்
2021-01-13 10:40:02

2021ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 11ஆம் நாள், தென் கொரியாவின் சியோல் நகரில், குளிர் நீரோட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டு, ஒரு கட்டிடத்தின் படிகள் உறைந்து பனிப்படிக்கட்டுகளாக மாறியுள்ளன.

மேலும்