ஒன்றிணைத்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொண்ட கடல் சிங்கங்கள்
2021-02-23 13:43:35

கனடாவின் வான்கூவர் தீவின் கிழக்குக் கடற்கரையில் கொல்லும் திமிங்கலங்களிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு கடல் சிங்கங்கள் அணிவகுத்து நின்ற அழகிய காட்சி.

மேலும்