வசந்த கால பிளம் மலர்கள்
2021-02-23 13:45:01

வசந்தகாலத்தை ஒட்டி, ட்சாங்ஜியாஜியே தேசிய வனப் பூங்காவில் 5000க்கும் மேற்பட்ட பிளம் மரங்கள் பல்வேறு வண்ணங்களில் மலர்ந்து உள்ளூர் மக்களையும் சுற்றுலாப் பயணிகளையும் ஈர்த்து வருகின்றன.

மேலும்