துருக்கி வேன் பூனை
2021-04-07 17:50:44

துருக்கி வேன் பூனை_fororder_1178237472196395022

துருக்கிய வேன் என அழைக்கப்படும் பூனை, துருக்கிக்கு சொந்தமான ஒரு வகை பூனையாகத் திகழ்கின்றது. ஏப்ரல் 6-ஆம் நாள் துருக்கியின் வேன்நகரிலுள்ள ”வேன் யுஜுன்கு யில்“(Van Yuzuncu Yil)பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகத்தில் துருக்கிய வேன் பூனைகளைப் பாதுகாக்கும் இடத்தில், சமீபத்தில் பிறந்தவுடன் பூனை குட்டிகள் நன்கு கவனிக்கபட்டு வருகின்றன.

துருக்கி வேன் பூனை_fororder_1178237686944628742

துருக்கிய வேன் என அழைக்கப்படும் பூனை, துருக்கிக்கு சொந்தமான ஒரு வகை பூனையாகத் திகழ்கின்றது. ஏப்ரல் 6-ஆம் நாள் துருக்கியின் வேன்நகரிலுள்ள ”வேன் யுஜுன்கு யில்“(Van Yuzuncu Yil)பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகத்தில் துருக்கிய வேன் பூனைகளைப் பாதுகாக்கும் இடத்தில், சமீபத்தில் பிறந்தவுடன் பூனை குட்டிகள் நன்கு கவனிக்கபட்டு வருகின்றன.

துருக்கி வேன் பூனை_fororder_1178238288240181255

துருக்கிய வேன் என அழைக்கப்படும் பூனை, துருக்கிக்கு சொந்தமான ஒரு வகை பூனையாகத் திகழ்கின்றது. ஏப்ரல் 6-ஆம் நாள் துருக்கியின் வேன்நகரிலுள்ள ”வேன் யுஜுன்கு யில்“(Van Yuzuncu Yil)பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகத்தில் துருக்கிய வேன் பூனைகளைப் பாதுகாக்கும் இடத்தில், சமீபத்தில் பிறந்தவுடன் பூனை குட்டிகள் நன்கு கவனிக்கபட்டு வருகின்றன.

துருக்கி வேன் பூனை_fororder_1178239267492593670

துருக்கிய வேன் என அழைக்கப்படும் பூனை, துருக்கிக்கு சொந்தமான ஒரு வகை பூனையாகத் திகழ்கின்றது. ஏப்ரல் 6-ஆம் நாள் துருக்கியின் வேன்நகரிலுள்ள ”வேன் யுஜுன்கு யில்“(Van Yuzuncu Yil)பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகத்தில் துருக்கிய வேன் பூனைகளைப் பாதுகாக்கும் இடத்தில், சமீபத்தில் பிறந்தவுடன் பூனை குட்டிகள் நன்கு கவனிக்கபட்டு வருகின்றன.

துருக்கி வேன் பூனை_fororder_1178239568140435465

துருக்கிய வேன் என அழைக்கப்படும் பூனை, துருக்கிக்கு சொந்தமான ஒரு வகை பூனையாகத் திகழ்கின்றது. ஏப்ரல் 6-ஆம் நாள் துருக்கியின் வேன்நகரிலுள்ள ”வேன் யுஜுன்கு யில்“(Van Yuzuncu Yil)பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகத்தில் துருக்கிய வேன் பூனைகளைப் பாதுகாக்கும் இடத்தில், சமீபத்தில் பிறந்தவுடன் பூனை குட்டிகள் நன்கு கவனிக்கபட்டு வருகின்றன.

துருக்கி வேன் பூனை_fororder_1178239671219650569

துருக்கிய வேன் என அழைக்கப்படும் பூனை, துருக்கிக்கு சொந்தமான ஒரு வகை பூனையாகத் திகழ்கின்றது. ஏப்ரல் 6-ஆம் நாள் துருக்கியின் வேன்நகரிலுள்ள ”வேன் யுஜுன்கு யில்“(Van Yuzuncu Yil)பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வகத்தில் துருக்கிய வேன் பூனைகளைப் பாதுகாக்கும் இடத்தில், சமீபத்தில் பிறந்தவுடன் பூனை குட்டிகள் நன்கு கவனிக்கபட்டு வருகின்றன.

மேலும்