சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்ட 100ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம்
2021-07-01 11:46:32

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்ட 100ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம்_fororder_1127613943_16251017945291n

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்ட 100ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம்_fororder_1127613943_16251017945341n

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்ட 100ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம்_fororder_1127613943_16251000663071n

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்ட 100ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம்_fororder_1127613943_16250984277741n

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிறுவப்பட்ட 100ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண்டாட்டம் ஜுலை 1ஆம் நாள் காலையில் பெய்ஜிங்கிலுள்ள தியன்ஆன்மென் சதுக்கத்தில் நடைபெற்றது.

மேலும்