கலைத் தோட்டமாக மாறிய பழைய ஆக்ஸிஜன் தொழிற்சாலை
2021-09-15 09:59:57

சீனாவின் குன்மிங் நகரிலுள்ள ஜின்திங்ஷான் மலையைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டால் மக்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் தொழிற்சாலை நினைவுக்கு வரும். இப்போது, அந்தத் தொழிற்சாலை கலைத் தோட்டமாக மாறியுள்ளது. அந்தச் சிறப்பான காட்சிகள் உங்களுக்காக

மேலும்