பறவைகள் பறந்து செல்லும் பிரம்மாண்டமான காட்சி
2021-11-25 10:08:09

பறவைகள் பறந்து செல்லும் பிரம்மாண்டமான காட்சி_fororder_1350312639668289550

நவம்பர் 24ஆம் நாள் சீனாவின் ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் லியன் யூன் காங்(Lian Yungang)நகரில் உள்ள சதுப்பு நிலத்தில், ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் பறந்து செல்கின்ற பிரம்மாண்டமான காட்சி உங்களுக்காக...

பறவைகள் பறந்து செல்லும் பிரம்மாண்டமான காட்சி_fororder_1350312639670779905

நவம்பர் 24ஆம் நாள் சீனாவின் ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் லியன் யூன் காங்(Lian Yungang)நகரில் உள்ள சதுப்பு நிலத்தில், ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் பறந்து செல்கின்ற பிரம்மாண்டமான காட்சி உங்களுக்காக...

பறவைகள் பறந்து செல்லும் பிரம்மாண்டமான காட்சி_fororder_1350312639673532420

நவம்பர் 24ஆம் நாள் சீனாவின் ஜியாங் சூ மாநிலத்தின் லியன் யூன் காங்(Lian Yungang)நகரில் உள்ள சதுப்பு நிலத்தில், ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் பறந்து செல்கின்ற பிரம்மாண்டமான காட்சி உங்களுக்காக...

மேலும்