குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?
2021-11-25 10:06:32

குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?_fororder_1350294609394925571

வடக்கு சீனாவில் கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது. சாதாரணமாக, உருளைக்கிழங்கு, இலைக்கோவா, கேரட், பூசனிக்காய், வெங்காயம் போன்றவை, இக்காலத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமாக வரவேற்கும் காய்கறிகள் ஆகும்.

குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?_fororder_1350294609394925608

வடக்கு சீனாவில் கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது. சாதாரணமாக, உருளைக்கிழங்கு, இலைக்கோவா, கேரட், பூசனிக்காய், வெங்காயம் போன்றவை, இக்காலத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமாக வரவேற்கும் காய்கறிகள் ஆகும்.

குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?_fororder_1350294609396760581

வடக்கு சீனாவில் கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது. சாதாரணமாக, உருளைக்கிழங்கு, இலைக்கோவா, கேரட், பூசனிக்காய், வெங்காயம் போன்றவை, இக்காலத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமாக வரவேற்கும் காய்கறிகள் ஆகும்.

குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?_fororder_1350294609396760596

வடக்கு சீனாவில் கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது. சாதாரணமாக, உருளைக்கிழங்கு, இலைக்கோவா, கேரட், பூசனிக்காய், வெங்காயம் போன்றவை, இக்காலத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமாக வரவேற்கும் காய்கறிகள் ஆகும்.

குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?_fororder_1350294609397547024

வடக்கு சீனாவில் கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது. சாதாரணமாக, உருளைக்கிழங்கு, இலைக்கோவா, கேரட், பூசனிக்காய், வெங்காயம் போன்றவை, இக்காலத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமாக வரவேற்கும் காய்கறிகள் ஆகும்.

குளிர்காலத்தில் வரவேற்கப்படும் காய்கறிகள் எது?_fororder_1350294609399775265

வடக்கு சீனாவில் கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது. சாதாரணமாக, உருளைக்கிழங்கு, இலைக்கோவா, கேரட், பூசனிக்காய், வெங்காயம் போன்றவை, இக்காலத்தில் நகரவாசிகள் அதிகமாக வரவேற்கும் காய்கறிகள் ஆகும்.

மேலும்