தற்காலிக மருத்துவமனை மாதிரிகளை வடிமைத்து உருவாக்குவதில்பள்ளி மாணவர்களின் நடைமுறைகள் மற்றும் முயற்சிகள்!
2020-11-24 19:10:54

தொற்று நோய் குறித்த சுகாதாரக் கல்வியைப் கற்றுக் கொண்டு, தற்காலிக மருத்துவமனைகளை வடிமைத்து உருவாக்குவதில் பன்னாட்டுப் பள்ளி மாணவர்களின் நடைமுறைகள் மற்றும் முயற்சிகள்!